Chào mừng bạn đến blog Kế Toán.VN Trang Chủ

Table of Content

Posts

Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa ✅ 2023

Mẹo Hướng dẫn Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa Mới Nhất


Lê Hải Hưng đang tìm kiếm từ khóa Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-22 21:35:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tham khảo nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?


A. Khí hiđro


B. Khí oxi


C. Khí lưu huỳnh đioxit


D. Khí hiđro sunfua


Hiển thị đáp án


H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 ↑ + H2O


⇒ chất khí sinh ra là SO2: lưu huỳnh đioxit


Đáp án: C


Câu 2: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:


A. Có kết tủa trắng xanh.


B. Có khí thoát ra.


C. Có kết tủa đỏ nâu.


D. Kết tủa white color.


Hiển thị đáp án


Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, xảy ra phản ứng:


3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl


Fe(OH)3 kết tủa red color nâu


Đáp án: C


Câu 3: Nhỏ dd natri hidroxit vào ống nghiệm chứa dd đồng(II) clorua. Xuất hiện:


A. Kết tủa nâu đỏ;


B. Kết tủa trắng.


C. Kết tủa xanh.


D. Kết tủa nâu vàng.


Hiển thị đáp án


Hiện tượng: xuất hiện kết tủa xanh của Cu(OH)3


PTHH: 2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)3↓


Đáp án: C


Câu 4: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là:


A. Có kết tủa trắng


B. Có khí thoát ra.


C. Có kết tủa nâu đỏ


D. Kết tủa màu xanh.


Hiển thị đáp án


3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓+ 3KCl


Fe(OH)3 kết tủa màu nâu đỏ


Đáp án: C


Câu 5: Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:


A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl


B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2


C. CaCO3, BaCl2, MgCl2


D. BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2


Hiển thị đáp án


CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O


Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O


BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl


Loại A vì NaCl không phản ứng


Loại C vì MgCl2 phản ứng


Loại D vì Cu(NO3)2 phản ứng


Đáp án: B


Câu 6: Phản ứng màn biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối canxi cacbonat:


Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: C


Câu 7: Có thể dùng dung dịch HCl để nhận ra những dung dịch không màu sau đây:


A. NaOH, Na2CO3, AgNO3


B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3


C. KOH, AgNO3, NaCl


D. NaOH, Na2CO3, NaCl


Hiển thị đáp án


Dùng dung dịch HCl hoàn toàn có thể nhận ra được: NaOH, Na2CO3, AgNO3. Cho dung dịch HCl vào mỗi lọ.


– dung dịch NaOH không hiện tượng kỳ lạ


– dung dịch Na2CO3 xuất hiện bọt khí


– dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa.


PTHH: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O


AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3


Đáp án: A


Câu 8: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:


A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3


B. Na2SO4 và K2SO4


C. Na2SO4 và BaCl2


D. Na2CO3 và K3PO4


Hiển thị đáp án


Khi cho NaOH vào 2 dd chỉ Fe2(SO4)3 xuất hiện kết tủa nâu đỏ, Na2SO4 không còn hiện tượng kỳ lạ


6NaOH + Fe2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓


Đáp án: A


Câu 9: Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?


A. NaOH, MgSO4


B. KCl, Na2SO4


C. CaCl2, NaNO3


D. ZnSO4, H2SO4


Hiển thị đáp án


Cặp chất không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là cặp chất xảy ra phản ứng với nhau


⇒ cặp NaOH và MgSO4 không thể cùng tồn tại trong một dung dịch vì xảy ra phản ứng:


2NaOH + MgSO4 → Mg(OH)3 + Na2SO4


Đáp án: A


Câu 10: Các cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?


1. CuSO4và HCl


2. H2SO4 và Na2SO3


3. KOH và NaCl


4. MgSO4và BaCl2


A. (1; 2)


B. (3; 4)


C. (2; 4)


D. (1; 3)


Hiển thị đáp án


Các cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là cặp chất không phản ứng với nhau


⇒ cặp 1. CuSO4 và HCl và cặp 3. KOH và NaCl


Đáp án: D


Câu 11: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?


A. KCl, NaOH.


B. H2SO4, KOH.


C. H2SO4, KOH.


D. NaCl, AgNO3.


Hiển thị đáp án


2 chất không tác dụng được với nhau sẽ cùng tồn tại được trong một dung dịch


A. thỏa mãn


B. H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O


C. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ +2HCl


D. NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3


Đáp án: A


Câu 12: Dung dịch chất X có pH > 7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat (K2SO4) tạo ra kết tủa. Chất X là:


A. BaCl2


B. NaOH


C. Ba(OH)3


D. H2SO4


Hiển thị đáp án


Dung dịch chất X có pH > 7 ⇒ X là dung dịch bazơ ⇒ loại A và D


Dung dịch X tác dụng với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa ⇒ X là Ba(OH)3


Ba(OH)3 + K2SO4 → BaSO4 ↓ + 2KOH


Đáp án: C


Câu 13: Dung dịch tác dụng được với những dung dịch Fe(NO3)2, CuCl2 là:


A. dung dịch NaOH


B. dung dịch HCl


C. dung dịch AgNO3


D. dung dịch BaCl2


Hiển thị đáp án


ung dịch tác dụng được với những dung dịch Fe(NO3)2, CuCl2 là dung dịch NaOH vì tạo kết tủa


Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 2NaNO3


CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)3 ↓ + 2NaCl


Đáp án: A


Câu 14: Cho những chất có công thức: Ba(OH)3, MgSO4, Na2CO3, CaCO3, H2SO4. Số chất tác dụng được với dung dịch K2CO3 là:


A. 2


B. 3


C. 4


D. 5


Hiển thị đáp án


Chất tác dụng được với dung dịch K2CO3 là: Ba(OH)3, MgSO4, H2SO4


Đáp án: B


Câu 15: Để làm sạch dung dịch đồng (II) nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng sắt kẽm kim loại:


A. Mg


B. Cu


C. Fe


D. Au


Hiển thị đáp án


Để làm sạch dung dịch đồng (II) nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3 ta dùng Cu vì Cu phản ứng được với AgNO3 tạo ra Cu(NO3)2


Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag


Đáp án: B


Câu 16: Dung dịch ZnSO4 bị lẫn tạp chất CuSO4 Kim loại nào sau đây làm sạch dung dịch


A. Zn


B. Fe


C. Al


D. Cu


Hiển thị đáp án


Ta dùng sắt kẽm kim loại sao cho đẩy được Cu ra khỏi muối đồng thời muối mới nên phải là ZnSO4 để tránh thêm tạp chất khác


⇒ sắt kẽm kim loại là Zn


Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu


Lọc vô hiệu kết tủa thu được ZnSO4 tinh khiết


Đáp án: A


Câu 17: Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:


A. Quỳ tím


B. Dung dịch Ba(NO3)2


C. Dung dịch AgNO3


D. Dung dịch KOH


Hiển thị đáp án


Để nhận ra 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng dung dịch KOH vì tạo những kết tủa có màu rất khác nhau:


– dung dịch CuCl2 tạo kết tủa xanh: CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)3 ↓xanh + 2NaCl


– dung dịch FeCl3 tạo kết tủa đỏ nâu: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓đỏ nâu + 3NaCl


– dung dịch MgCl2 tạo kết tủa trắng: MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)3 ↓trắng + 3NaCl


Đáp án: D


Câu 18: Để nhận ra 3 dung dịch bị mất nhãn : Na2SO4 , HCl , H2SO4 loãng , người ta dùng :


A. Qùi tím


B. Qùi tím và dd BaCl2


C. Qùi tím và Fe


D. dd BaCl2 và dd AgNO3


Hiển thị đáp án


Lấy mẫu thử của 3 dung dịch


Dùng quì tím


+ Na2SO4 không làm quì đổi màu


+ HCl và H2SO4 làm quì hóa đỏ


Dùng BaCl2 nhận ra HCl và H2SO4


+ không còn hiện tượng kỳ lạ là HCl


+ Xuất hiện kết tủa trắng là H2SO4


BaCl2 + H2SO4 → BaSO4+ 2HCl


Đáp án: B


Câu 19: Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và NaCl ta hoàn toàn có thể dùng chất có công thức


A. CaCO3


B. HCl


C. Mg(OH)3


D. CuO


Hiển thị đáp án


Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và NaCl ta hoàn toàn có thể dùng chất HCl vì


Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 còn NaCl không tác dụng nên không còn hiện tượng kỳ lạ


Đáp án: B


Câu 20: Trong những dung dịch dưới đây có mấy dung dịch hoàn toàn có thể sử dụng để nhận ra 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3? Dung dịch HCl, dung dịch BaCl2, dung dịch NaOH, dung dịch Ba(OH)3,


A. 2


B. 3


C. 4


D. 1


Hiển thị đáp án


Dung dịch hoàn toàn có thể sử dụng để nhận ra 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 là : Dung dịch HCl


Đáp án: D


Câu 21: Cho 50 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư thu được bao nhiêu lít khí CO2 ở đktc ?


A. 11,2 lít


B. 1,12 lít


C. 2,24 lít


D. 22,4 lít


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: A


Câu 22: Khi cho 200 gam dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra là


A. 4,6 gam


B. 8 gam


C. 8,8 gam


D. 10 gam


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: C


Câu 23: Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M. Số mol chất còn dư sau phản ứng là:


A. 0,4 mol


B. 0,2 mol


C. 0,3 mol


D. 0,25 mol


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: B


Câu 24: Dung dịch muối đồng (II) sunfat (CuSO4) hoàn toàn có thể phản ứng với dãy chất:


A. CO2, NaOH, H2SO4, Fe


B. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)3, Al


C. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4


D. NaOH, BaCl2, Fe, Al


Hiển thị đáp án


Dung dịch CuSO4 phản ứng được với: NaOH, BaCl2, Fe, Al


CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)3↓ + Na2SO4


CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4 ↓


CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu


3CuSO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3Cu


Đáp án: D


Câu 25: CaCO3 hoàn toàn có thể tham gia phản ứng với


A. HCl.


B. NaOH.


C. KNO3.


D. Mg.


Hiển thị đáp án


CaCO3 hoàn toàn có thể phản ứng với HCl


CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑


Đáp án: A


Câu 26: Cho a gam Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Giá trị của a là


A. 15,9 gam


B. 10,5 gam


C. 34,8 gam


D. 18,2 gam


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: A


Câu 27: Cho 0,1 mol Ba(OH)3 vào dung dịch NH4NO3 dư thì thể tích thoát ra ở đktc là :


A. 2,24 lít


B. 4,48 lít


C. 22,4 lít


D. 44,8 lít


Hiển thị đáp án


PTHH: Ba(OH)3 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O


Tỉ lê:    1                                                                    2


Pứ:      0,1                                                               ? mol


Từ PTHH ta có nNH3 = 2nBa(OH)3 = 0,2 mol


⇒ VNH3 = nNH3 . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 44,8 lít


Đáp án: B


Câu 28: Trộn dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:


A. 8 gam


B. 4 gam


C. 6 gam


D. 12 gam


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: A


Câu 29: Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 gam CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng những chất trong hỗn hợp đầu lần lượt là:


A. 29,58% và 70,42%


B. 70,42% và 29,58%


C. 65% và 35%


D. 35% và 65%


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: B


Câu 30: Cho những muối A, B, C, D là những muối (không theo tự) CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Biết rằng A không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó, B không độc nhưng cũng không được có trong nước ăn vì vị mặn của nó; C không tan trong nước nhưng bị phân hủy ở nhiệt ; D rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao. A, B, C và D lần lượt là


A. Pb(NO3)2, NaCl, CaCO3, CaSO4.


B. NaCl, CaSO4, CaCO3, Pb(NO3)2.


C. CaSO4, NaCl, Pb(NO3)2, CaCO3.


D. CaCO3, Pb(NO3)2, NaCl, CaSO4.


Hiển thị đáp án


A là Pb(NO3)2 vì sắt kẽm kim loại Pb rất độc


B là NaCl vì NaCl là muối ăn, nên có vị mặn


C là CaCO3. CaCO3 là muối không tan và dễ bị nhiệt phân hủy


Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


D là CaSO4. Muối CaSO4 ít tan trong nước và không biến thành nhiệt phân hủy.


Đáp án: A


Câu 31: Cho dãy những dung dịch: MgCl2, NaOH, H2SO4, CuSO4, Fe(NO3)3. Khi cho dung dịch trên tác dụng với nhau từng đôi một thì số phản ứng không xảy ra là


A. 6.


B. 4.


C. 5


D. 7


Hiển thị đáp án


MgCl2

NaOH

H2SO4

CuSO4

Fe(NO3)3

MgCl2


XNaOH


X

X

X

H2SO4


CuSO4Dấu X là có phản ứng xảy ra


Dấu – là không còn phản ứng xảy ra


→ có 6 cặp chất đổ vào nhau không còn phản ứng xảy ra.


Đáp án: A


Câu 32: Dãy A gồm những dung dịch : NaOH, HCl, H2SO4; Dãy B gồm những dung dịch: CuSO4, BaCl2, AgNO3. Cho lần lượt những chất ở dãy A phản ứng đôi một với những chất ở dãy


B. Số phản ứng thu xảy ra thu được kết tủa là:


A. 4


B. 5


C. 6


D. 3


Hiển thị đáp án


Các cặp chất phản ứng là


CuSO4

BaCl2

AgNO3 NaOH

XX HCl

X H2SO4X

X


Đáp án: B


Câu 33: Trong những dung dịch sau, chất nào phản ứng được với dung dịch BaCl2 ?


A. AgNO3.


B. NaCl.


C. HNO3.


D. HCl.


Hiển thị đáp án


Điều kiện để muối phản ứng được với dd axit hay muối khác là: sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc bay hơi ; hoặc axit tạo thành yếu hơn axit tham gia phản ứng.


BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓


Đáp án: A


Câu 34: Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch BaCl2?


A. Na2SO4


B. H2SO4


C. AgNO3


D. HNO3


Hiển thị đáp án


Dung dịch không phản ứng với dung dịch BaCl2 là HNO3


Đáp án: D


Câu 35: Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:


A. 1,17(g)


B. 3,17(g)


C. 2,17(g)


D. 4,17(g)


Hiển thị đáp án


nCO2 = VCO2: 22,4 = 0,672 : 22,4 = 0,03 mol


Gọi số mol của ACO3 và BCO3 lần lượt là x và y


Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Từ pt thuận tiện và đơn giản thấy nH2O (1) + nH2O (2) = nCO2 (1) + nCO2 (2) = x + y = nCO2 = 0,03 mol


nHCl (1) + nHCl (2) = 2nCO2 (1) + 2nCO2 (2) = 2 (x + y) = 2nCO2 = 0,06 mol


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có


mACO3 + mBCO3 + mHCl = mACl2 + mBCl2 + mH2O + mCO2


⇒ mACl2 + mBCl2 = mACO3 + mBCO3 + mHCl – (mH2O + mCO2) = 1,84 + 0,06 . 36,5 – (0,03 . 18 + 0,03 . 44) = 2,17g


Đáp án: A


Câu 36: Cho dãy chuyển hóa sau: Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2) Các chất A, B, C trong dãy trên lần lượt là:


A. H2O, HCl, KNO3


B. H2O, HCl, HNO3


C. H2O, HCl, AgNO3


D. H2O, HCl, Ba(NO3)2


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: C


Câu 37: Cho sơ đồ sau: Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2) Các chất X1 và X2 trong sơ đồ trên là:


A. O2, H2O


B. O2, H2


C. O2, NaOH


D. O2, H2SO4


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: A


Câu 38: Cho PTHH: NaOH + X → Fe(OH)3 + Y. Chất X và Y trong PTHH trên là:


A. FeCl2 và NaCl


B. FeSO4 và NaSO4


C. FeCl3 và NaCl


D. FeCl3 và Na2SO4


Hiển thị đáp án


Ta có 3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl


A sai do FeCl2 + NaOH → Fe(OH)3 + NaCl


B sai do FeSO4 +NaOH → Fe(OH)3 + Na2SO4


D sai do sản phẩm không tạo ra Na2SO4


Đáp án: C


Câu 39: Có dãy quy đổi sau: Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)

. Chất C hoàn toàn có thể là:


Hiển thị đáp ánTrắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Đáp án: C


Câu 40: Có 3 phản ứng hóa học xảy ra theo sơ đồ


Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


Trong sơ đồ trên, A là chất nào trong số 4 chất sau


A. ZnO


B. Zn


C. Zn(OH)3


D. ZnS


Hiển thị đáp án


C nhiệt phân sinh ra ZnO và H2O ⇒ C là Zn(OH)3


B tác dụng với KOH tạo thành Zn(OH)3 + KCl ⇒ B là ZnCl2


A tác dụng với HCl ⇒ ZnCl2 + H2 ⇒ A là Zn


Đáp án: B


Câu 41: Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)


A. Fe(OH)3 và H2O


B. Fe2O3 và H2O


C. FeO và H2O


D. Phản ứng không xảy ra


Hiển thị đáp án


Nhiệt phân bazo không tan thu được oxit tương ứng và nước


Đáp án: B


Xem thêm những bài Lý thuyết & Trắc nghiệm Hóa học lớp 9 tinh lọc, có đáp án rõ ràng hay khác:


Xem thêm những loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
    Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án
Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:


Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.


Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Clip Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa ?


Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa tiên tiến nhất


Chia Sẻ Link Cập nhật Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa miễn phí


Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa miễn phí.


Thảo Luận thắc mắc về Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa


Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kali tác dụng với dung dịch nào sau đây không tạo thành kết tủa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Kali #tác #dụng #với #dung #dịch #nào #sau #đây #không #tạo #thành #kết #tủa – 2022-03-22 21:35:06

Post a Comment